Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Leeftijd bestuurder(s) Renzy Twizy minimaal 21 jaar en tenminste 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B.

1.2 De tour deelnemer / huurder heeft de Renzy Twizy in goede staat ontvangen van Renzy. Eventuele bemerkingen door de tour deelnemer / huurder dienen voor aanvang van de tour of huurperiode kenbaar te worden gemaakt.

1.3 Indien de Renzy Twizy later dan het overeengekomen tijdstip wordt geretourneerd, heeft Renzy het recht extra tijd in rekening te brengen. Renzy heeft het recht deze tijd in mindering te brengen op de aan tour deelnemer / huurder terug te betalen borgsom.

1.4 Het is NIET toegestaan van de voorgeprogrammeerde GPS route af te wijken met de Renzy Twizy.

Artikel 2: Reserveringen / Verplichtingen

2.1 Degene die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.2 Door te reserveren verplicht de tour deelnemer / huurder zich tot betaling van de volledige reserveringssom.

2.3 Na reservering wordt er binnen 8 dagen gefactureerd, de betaling dient dan binnen 8 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, doch uiterlijk ontvangen te zijn door Renzy voor levering van de te volgen tour / huurperiode van de Renzy Twizy, ook als dit binnen de 8 dagen betalingstermijn valt.

2.4 Bij niet nakoming van het bepaalde in het voorgaande lid heeft Renzy het recht zonder enige aansprakelijkheid harerzijds de tussen partijen gesloten overeenkomst te annuleren onder onverminderde gehoudenheid van huurder tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 3: Annuleringen

3.1 Annuleringen dienen schriftelijk en met reden (email of whatsapp) gedateerd verstuurd te worden aan hello@renzy.nl of 06 523 730 71.

3.2 Annuleert u tot 14 dagen voor tour aanvang, dan restitueren we de volledige reserveringssom.

3.3 Annuleert u binnen 10 – 14 dagen voor tour aanvang, dan restitueren we 50% van de reserveringssom.

3.4 Annuleert u binnen 10 dagen voor tour aanvang of u komt niet opdagen op de tour datum, dan brengen we de volledige reserveringssom bij u in rekening.

3.5 Vermindering van het aantal Renzy Twizies groter dan 1, binnen een marge van 25% kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang tour. Voor vermindering van het aantal Twizies groter dan 25% worden de annuleringsbepalingen 3.1 t/m 3.4 toegepast.

Artikel 4: Verplaatsen / Wijzigen tour datum

4.1. Verplaatsen en/of wijzigen van de tour datum kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang tour datum en dient schriftelijk en met reden (email of whatsapp) gedateerd verstuurd te worden aan hello@renzy.nl.

4.2 Verplaatsen en/of wijzigen van de tour datum binnen 14 dagen tot aanvang tour datum is niet mogelijk, dan gelden de annuleringsbepalingen zoals beschreven bij artikel 3.1 t/m 3.4.

Artikel 5: Slecht weer of weersverwachting

5.1 Slecht weer of een slechte weersverwachting zijn nooit een geldige reden voor annulering van uw tour.

5.2 Weersvoorspellingen op weersites en in apps wisselen soms van uur tot uur. Extreme weersvoorspellingen worden beoordeeld op de dag zelf door Renzy.

5.3 Indien een speciaal weerbericht is uitgegeven door de bevoegde autoriteiten met een code geel of hoger, of indien Renzy ZELF erkent dat de weersomstandigheden ongunstig zijn voor het rijden van de tour, dan wordt de volledige reserveringssom in overleg met de tour deelnemer / huurder of gerestitueerd of omgezet in een tegoedbon.

5.4 Besluit u zelf om te annuleren vanwege de voorspelde weersverwachting, dan gelden de annuleringsbepalingen zoals beschreven bij artikel 3.1 t/m 3.4.

Artikel 6: Voertuig uitval / Technisch mankement

6.1. Verplaatsen, wijzigen en/of annuleren van de tour datum door Renzy ZELF wegens voertuig uitval of een technisch mankement aan de Renzy Twizy die ongunstig zijn voor het rijden van de tour. De volledige reserveringssom wordt in overleg met de tour deelnemer / huurder of gerestitueerd of omgezet in een tegoedbon.

6.2. Indien een technisch mankement aan de Renzy Twizy zich voordoet tijdens de GPS tour waardoor deze niet afgerond kan worden, dan ontvangt de tour deelnemer / huurder een tegoedbon om de GPS tour op een andere datum te rijden.

Artikel 7: Borgsom / Aansprakelijkheid

7.1 De tour deelnemer / huurder is een borgsom verschuldigd in de hoogte van €150 per gehuurde Renzy Twizy, welke borgsom eveneens door Renzy ontvangen dient te zijn voor aanvang van een tour / huurperiode, bij gebreke waarvan Renzy het recht heeft de overeenkomst niet door te laten gaan/te annuleren onder gehoudenheid van tour deelnemer / huurder tot betaling van de reserveringssom, als omschreven in artikel 2.

7.2 De Renault Twizies van Renzy zijn WA Volledig Casco (Allrisk) verzekerd. Alle schade veroorzaakt door de tour deelnemer / huurder is gedekt. Er geldt wel een eigen risico; bij zelf veroorzaakte schade zal de tour deelnemer / huurder een bedrag van € 500,- per schadeclaim moeten betalen. Daarnaast hebben alle Renzy Twizies hebben een inzittendenverzekering. De verzekeringsdocumentatie van Renzy is in te zien op de uitgifte locatie.

7.3 De tour deelnemer / huurder dient iedere schade, van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of eventuele schade toebrengen de omstandigheden, zo spoedig mogelijk aan de Renzy te berichten en dient zich in dat kader te houden aan de aanwijzingen van Renzy tot behoud van de Renzy Twizy tot behoud van de rechten van Renzy. Niet nakomen van deze bepaling, maakt tour deelnemer / huurder aansprakelijk voor alle schade en kosten. Renzy heeft het recht om schade aan het gehuurde te verhalen op tour deelnemer / huurder door aftrek borgsom. Indien (onverzekerde) schade hoger uitvalt dan de borgsom, wordt deze in rekening gebracht bij tour deelnemer / huurder.

7.4 In geval van verlies of diefstal dient het volledige aankoopbedrag van de Renzy Twizy betaald te worden aan Renzy. De hoogte van het aankoopbedrag word bepaald door de op dat moment geldende adviesverkoopprijzen.

7.5 Renzy is niet aansprakelijk voor schade, noch veroorzaakt aan huurder of aan derden. Tour deelnemer / huurder is en blijft derhalve volledig aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel aan derden tijdens de gehele huurperiode.

7.6 Tour deelnemer / huurder gebruikt de Renzy Twizy voor eigen rekening en risico en vrijwaart Renzy voor alle aanspraken die mochten ontstaan van derden wegens door de tour deelnemer / huurder c.q. met de Renzy Twizy veroorzaakte schade. Onder schade wordt tevens verstaan vervolgschade.

Artikel 8: Gedragsregels gebruik

8.1 Iedere rijder van de Renzy Twizy moet een korte rijvaardigheidstraining / instructie hebben ondergaan. Een medewerker van Renzy is hiervoor verantwoordelijk. Tour deelnemer / huurder dienen het verkeersreglement en plaatselijke verordeningen na te leven tijdens de tour duur. Eventuele verkeer, snelheid en parkeerboete(s) zijn voor rekening van de tour deelnemer / huurder.

8.2 Renzy is ten allen tijde bevoegd om bij misbruik, dronkenschap (=meer promillage dan wettelijk is toegestaan) drugsgebruik, van de door hun ter beschikking gestelde Renzy Twizy binnen de tour / huur periode in te nemen zonder restitutie van de huur / reserveringssom.

8.3 Tour deelnemer / huurder gaat zorgvuldig om met de Renzy Twizy en toebehoren en zal de Renzy Twizy als voorzichtig en redelijk persoon gebruiken overeenkomstig de bestemming.

Artikel 9: Betaling

9.1 De betalingstermijnen als door Renzy gehanteerd, gelden als fatale termijnen.

9.2 Bij niet-tijdige betaling is huurder derhalve van rechtswege in verzuim. In dat geval is Renzy gerechtigd wettelijke rente aan huurder over het factuurbedrag in rekening te brengen. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten (met een minimum van € 250,00) ontstaan als gevolg van het niet-nakomen door huurder van diens betalingsverplichtingen jegens Renzy, komen ten laste van tour deelnemer / huurder.

9.3 De rechtbank in de vestigingsplaats van Renzy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is.

Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden

10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK inschrijfnummer 76989410.

10.2 Van toepassing is tevens de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Renzy.

OUR WEBSITE LOOKS
MUCH BETTER IF YOU
TURN YOUR PHONE...